Lees hier de integrale wetsvoorstellen van N-VA over pleegzorg

Door Lorin Parys op 12 februari 2015, over deze onderwerpen: Pleegzorg, Welzijn

In navolging van de pleegzorgactie van Lorin en Kristien tijdens de week van de pleegzorg in 2014, heeft federaal parlementslid Kristien twee wetsvoorstellen neergelegd in de kamer van volksvertegenwoordigers. Op die manier kunnen de drempels voor pleegzorg verlaagd worden, zodat meer gezinnen overwegen om pleegouder te worden.

Het eerste wetsvoorstel strekt ertoe een statuut in te voeren dat aan pleegouders bepaalde rechten en plichten toekent zonder de belangen van andere betrokken te miskennen. Het voorstel baseert zich op de volgende principes:

  1. Er is nood aan een systeem van toezicht op de pleeggezinnen teneinde te verzekeren dat zij de nodige morele en materiële steun kunnen verlenen met het oog op een goede ontwikkeling van het pleegkind.
  2. In dagelijkse en dringende aangelegenheden moeten pleegouders in naam van de wettelijke vertegenwoordigers van het pleegkind het ouderlijk gezag kunnen uitoefenen.
  3. Pleegouders moeten hun mening kunnen laten kennen voor belangrijke beslissingen betreffende de persoon van het pleegkind.
  4. Wanneer een kind echt geïntegreerd is in een pleeggezin, moeten de pleegouders kunnen vragen bepaalde aspecten van het ouderlijk gezag uit te oefenen, hierin begrepen het bewaringsrecht.
  5. Alvorens er beslissingen worden genomen betreffende het voorgaande geval of tot beëindiging van de pleegzorg, moeten pleegouders de mogelijkheid hebben hun standpunt te laten horen. Ook het kind dat over voldoende maturiteit beschikt, dient te worden gehoord. Bij beslissingen dient het belang van het kind te primeren.

Het tweede wetsvoorstel gaat over de uitbreiding van het zorgverlof voor pleegouders. Pleegouders investeren immers, net zoals natuurlijke ouders en adoptieouders, heel wat tijd en energie in de zorg voor de pleegkinderen die ze opvangen. Sinds een aantal jaren bestaat er een pleegzorgverlof voor pleegouders maar dit is slechts thematisch, dat enkel geldt voor specifieke taken die eigen zijn aan het pleegouderschap. Nochtans is het voor zowel pleegouders als -kinderen ook belangrijk om de nodige tijd bij elkaar te kunnen zijn om een emotionele band te kunnen opbouwen. Maar ook het vinden van een plek in de crèche op heel korte termijn vaak onmogelijk en hebben pleegouders geen recht op een uitgebreide verlofregeling.

Het pleegzorgverlof geldt dus niet voor de zorgtaken die de kinderen vragen. Natuurlijke ouders en adoptieouders hebben nochtans wel recht op verschillende types van zorgverlof. Dit wetsvoorstel wil - rekening houdende met de specifieke kenmerken van pleegouderschap - een aantal evenwaardige verlofperiodes toe te kennen aan de pleegouders. 

Lees hier de integrale tekst van het eerste wetsvoorstel over het statuur voor pleegouders.

Lees hier integraal het tweede wetsvoorstel over de uitbereiding van het zorgverlof voor pleegouders. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is